Våre fagfelt

LILLEVIK KROGSTAD bistår et bredt spekter av klienter innen ulike bransjer i næringslivet. Vi jobber tett med våre klienter og fungerer ofte som en løpende strategisk samarbeidspartner. Våre advokater har en bred kompetansebakgrunn, tung forretningsjuridisk erfaring og en kommersiell tilnærming i sin rådgivning. 

Våre advokater ser det store bildet. Vi jobber målrettet og proaktivt for å sikre dine verdier og interesser.

LILLEVIK KROGSTAD bistår store og små selskaper i forbindelse med handel på tvers av landegrenser. Våre advokater har betydelig internasjonal kompetanse på kryss av bransjer, både som intern og ekstern rådgiver, innen globale kontrakter og transaksjoner. 

Vår erfaring med og kjennskap til ulike forhandlingsstrategier og -kulturer kan også være avgjørende for å realisere din virksomhets potensial i et internasjonalt marked.

Bistand forut for en kontraktsinngåelse kan være utslagsgivende for å etablere og ivareta et godt samarbeid, samt forhindre unødvendige utfordringer og fremtidige tvister. 

LILLEVIK KROGSTAD har lang erfaring med tolkning, utforming og forhandling av komplekse kontrakter, både nasjonalt og internasjonalt innen ulike bransjer. Vi bistår på ethvert stadium i avtaleprosessen, fra inngåelse til opphør. 

Vi legger stor vekt på kjennskap til klientens virksomhet, og har en kommersiell tilnærming i vår rådgivning, med fokus på verdiskaping.

Det offentligrettslige regelverk som setter rammene for fiskerinæringen er omfattende og detaljregulert

Lillevik Krogstad bistår med rådgivning i forbindelse med konsesjoner og deltakerrettigheter, myndighetskontakt, overtredelser og sanksjoner, kjøp og salg av fartøy, samt endringer i eierforhold og driftsgrunnlag.  

I tillegg yter vi bistand innen tilstøtende juridiske områder som ved alminnelige kommersielle kontrakter, innkjøp og tjenesteleveranser, verkstedsopphold for ombygging eller vedlikehold, sjørettslige problemstillinger, forsikringssaker ved skade på fartøy, havari, eller ansvar overfor tredjeparter, samt mannskapssaker og arbeidsrettslige utfordringer i rederiet.

Risikostyring og forutberegnelighet er nøkkelord i ethvert selskap for å sikre langsiktige investeringer og ivareta en god økonomisk drift.

LILLEVIK KROGSTAD har bred kompetanse og lang erfaring innen sjøforsikring og tilbyr rådgivning innen spekteret av marine forsikringer som P&I, H&M, Loss of Hire, FD&D, både standard forsikringer og tilleggsdekninger.

Vi bistår rederier, management selskap, befraktere, tradere eller vareeiere, forsikringsselskap og meglere, fra inngåelse av forsikringsavtaler, vilkår, tolkning og dekningsomfang, til skadesakshåndtering og bistand ved konflikt.

LILLEVIK KROGSTAD har lang erfaring med konflikt- og tvisteløsning, både i og utenfor rettsapparatet. 

Rett råd til rett tid kan være avgjørende for det endelige resultatet av en konflikt. Vi søker alltid å løse konflikter i en tidlig fase til det beste for klientens interesser og målsetning, kostnadseffektivt, og for å ivareta klientens omdømme og forretningsrelasjoner.

Våre advokater bistår ved forhandlinger og tvisteløsning på ethvert stadium av en konflikt og prosederer jevnlig saker for domstolene.

LILLEVIK KROGSTAD har bred kompetanse fra den maritime næring og lang erfaring med internasjonale klienter og motparter. 

Vi har vidtfavnende bransjeekspertise kombinert med lang erfaring fra ulike sider av den maritime næring. Dette gir oss nødvendig innsikt og forståelse for de utfordringer og problemer som våre klienter møter dag til dag i sin virksomhet. Våre advokater har bakgrunn fra bl.a. andre advokatfirmaer, rederi, sjøforsikringsselskap, skipsmegling og offshore leverandørindustri. 

Vi bistår rederier, management selskap, befraktere, forsikringsselskap, tradere, meglere og agenter, leverandører av produkter og tjenester, samt andre aktører involvert i maritim virksomhet.

LILLEVIK KROGSTAD har lang erfaring fra media- og underholdningsbransjen, både internt og eksternt, som rådgiver for TV- og strømmeleverandører, rettighetshavere innen sport og film, produsenter, management selskaper, idrettsutøvere og underholdningsprofiler.

Vårt team har blant annet bistått klienter i forbindelse med en rekke internasjonale avtaler med filmstudioer og produksjonsselskaper, samt avtaler rundt de største sportsrettighetene i verden.

Om du er en leverandør eller innkjøper av teknologiske tjenester og løsninger er det viktig å sikre virksomhetens interesser i et komplekst landskap av rettigheter og forpliktelser.

LILLEVIK KROGSTAD har omfattende erfaring innen teknologi, software og digitalisering, både som in-house og eksterne rådgivere, på tvers av bransjer. Vår erfaring dekker software- og hardware-løsninger, AI, ulike tjenestemodeller, utviklingsprosjekter, SaaS, PaaS, cloud computing, samt sikring, forvaltning og lisensiering av immaterielle rettigheter.

Vi bistår våre klienter i forbindelse med forhandling, utarbeidelse og tolkning av komplekse kontrakter, der fokus på både kundens og leverandørens interesser står sentralt for å sikre at prosjektet blir vellykket.

LILLEVIK KROGSTAD bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgivning og konfliktløsning innenfor alle områder av arbeidslivet. 

Gjennom tett samarbeid gir vi tydelige råd, tilpasset klientens behov, i forbindelse med etablering, endring og opphør av arbeidsforhold, permittering, nedbemanning, varsling, granskning og undersøkelser.

LILLEVIK KROGSTAD har lang og bred erfaring med bistand både til private og næringsdrivende. 

Vi bistår ved kjøp og salg av fast eiendom, oppføring, ombygging, rehabilitering – med rådgivning gjennom de ulike faser fra forhandling og inngåelse av kontrakt til oppgjør, avvik og reklamasjoner, og tvistesakshåndtering.

Hva kan vi bistå deg med?